44. พื้นที่ป่าชายเลน

ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่ป่าชายเลน”

ในช่วง พ.ศ. 2560-2561 จากข้อมูลการแปลภาพถ่ายดาวเทียมของกรมป่าไม้ พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพทั้งหมด ประมาณ 1,538,185 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24 จาก พ.ศ. 2557 ที่มีพื้นที่ทั้งหมด 1,534,585 ไร่ กระจายอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 24 จังหวัด เมื่อพิจารณาพื้นที่ป่าชายเลนในช่วง 23 ปีที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่ป่าชายเลนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ พ.ศ. ******************* 2557 และ 2561

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562